Uuring "Töönduslikust kalapüügist ja kalakasvatustest tulenevad toiteainete vood Läänemeres" (Tartu Ülikool 2021) (29.06.2021)
Teadlaste analüüs on viinud toimivate ja võimalusi avardavate järeldusteni. Eesti inimene väärib Eesti kala!
https://www.kalateave.ee/et/teadus-ja-arendustegevus/uurimused/9652-uuring-toeoenduslikust-kalapuugist-ja-kalakasvatusest-tulenevad-toitainete-vood-laanemeres-tartu-ulikool-2021?fbclid=IwAR2zdJFt4Pb4qnEF4--_HzRtGuz2vydiiGiTKdCwIxbmmgJdQPXi38-Nr3I
Vabariigi Valitsus kiitis aprillis heaks Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030.
Arengukava eesmärk on muuhulgas aidata kaasa vesiviljeluse arengule ja konkurentsivõime kasvule. 
(22.04.2021)
https://www.agri.ee/et/pollumajanduse-ja-kalanduse-valdkonna-arengukava-aastani-2030?fbclid=IwAR0uy9Azz5oHWYlO-sVAIG7qwJSIAHJTDy5uJpnQEi8lyF8zluHUJvEC0TM
Ohoo! Meie ühistu liikme Redstorm OÜ avamere sumpades Saaremaal kasvatatud vikerforell on nii suurepärane tooraine, et seda söö või leegitatult! (07.04.2021)
Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele avamere vesiviljeluse mahu määramiseks" 316 OE (18.01.2021)
Keskkonnakomisjoni ja Maaelukomisjoni eelnõu: "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele avamere vesiviljeluse mahu määramiseks" võeti menetlusse ning eelnõusse muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on 02.02.2021.

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/5a5503f9-fda3-4612-9300-53ddbeb23203/Riigikogu%20otsus%20_Ettepaneku%20tegemine%20Vabariigi%20Valitsusele%20avamere%20vesiviljeluse%20mahu%20määramiseks_?fbclid=IwAR08VqUQwdVGdNgoPJ9iisPGL0Xp7pns7jbjG4stTN1Uupf_XCotgm1KCzw
Parlament võttis eelnõu menetlusse (12.01.2021)
Meie ühise töö tulemusena tekkinud eelnõu näeb ette soodustada ja toetada tänapäevaste ja innovaatiliste tehnoloogiate kasutamist vesiviljeluses, lähtudes põhimõttest, et asustusmaterjal kasvatatakse ette maismaa kalakasvatustes ja et arendused ei halvendaks mereala seisundit ega seaks ohtu hea seisundi saavutamist.
https://www.riigikogu.ee/pressiteated/keskkonnakomisjon-et-et/keskkonnakomisjon-ja-maaelukomisjon-algatavad-eelnou-vesiviljeluse-toetuseks/?fbclid=IwAR07GPjKtq1uicAGJtYsoAsj6kJ6mH0arEuAu4Cay8zKpeRyohKhJjk5PRg
Komisjonid arutavad vesiviljeluse arendamisega seotud küsimusi (12.01.2021)
https://www.riigikogu.ee/pressiteated/keskkonnakomisjon-et-et/komisjonid-arutavad-vesiviljeluse-arendamisega-seotud-kusimusi/?fbclid=IwAR21rZbuXRGSTWMEMya8gA58ZwU-flBdFuQ08VyY2kfQaz6k47xlcaBUOPk
Redstorm OÜ avamere kalakasvatuse külastus (sügis 2020)
Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu liikmete ühine väljasõit Saaremaale, eesmärgiga tutvuda esimese toimiva avamere kalakasvatusega Eestis. 
Ühistu esimene kohtumine keskkonnakomisjonis ja maaelukomisjonis vesiviljeluse valdkonna arendamiseks riiklikul tasandil. (15.06.2020)
Keskkonnakomisjon ja maaelukomisjon arutasid ühiselt Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu pöördumist, milles sooviti vesiviljeluse valdkonna kiirendatud arendamiseks riiklikul tasandil ja võimalust lisada Eesti vesiviljelejate toodang riigi strateegiliste toiduvarude hulka.
Pöördumise seletuskirjas rõhutatakse, et Eesti on mereriik, kus kalandusel on rannikualadel olnud ajalooliselt oluline roll ning hetkel on Eesti jätnud kasutamata oma merealade avamere kalakasvatuse potentsiaali. Sektori eesmärgiks on luua kohalik vertikaalselt integreeritud kalatööstuse valdkond, mis hõlmaks kalapüüki, kalajahu ja -õli tootmist, kalakasvatust, kalatöötlemist ja turustamist.
Kohtumisel käsitleti võimalusi, kuidas selline koostöö ja isevarustatus tagada, et sektor oleks riiklikult prioriteetne ja kuidas tagada tootmisvõimekuse igakülgne väljaarendamine.
Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar ja maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm kinnitasid arutelu järel, et tõstatud probleemid on tähtsad, millele on vaja leida lahendus.
Komisjonide ühisistungil osalesid Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeerium ja Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu esindajad.